Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
      System ISZTAR - Informacja Taryfowa
  Język danych : PL  EN  FR  DE    

 Strona główna      Wiadomości dnia      Kontakt      Pomoc      FAQ     
 
> Przeglądanie Taryfy
> Wyszukiwanie tekstowe
> Wyszukiwanie obszaru geograficznego
> Przeglądanie informacji wstępnych
> Kursy przeliczeniowe walut
> Przeglądanie kontyngentów

Informacja Taryfowa 

Informacja Taryfowa - Pomoc

Informacja w niniejszej pomocy usystematyzowana jest według podstawowych ekranów Przeglądarki Taryfowej i obejmuje:

·      Stronę główną

·      Przeglądanie Taryfy

·      Wyszukiwanie tekstowe

·      Wyszukiwanie obszaru geograficznego

·      Przeglądanie informacji wstępnych

·      Przeglądanie kursów wymiany walutowej

·      Przeglądanie „Wiadomości dnia”

·      Przeglądanie kontyngentów

Strona główna

Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów RP przedstawia Przeglądarkę Taryfową, która umożliwia przeglądanie poprzez Internet danych taryfowych, przede wszystkim kodów nomenklatury i stawek celnych, a także innych danych związanych z Taryfą Celną.

Przy pomocy przeglądarki można:

·      przeglądać dane dotyczące nomenklatury towarowej, stawek celnych i innych środków oraz informacji dodatkowych (w skład tej trzeciej kategorii wchodzą: Uwagi prawne, Noty wyjaśniające, Wiążąca Informacja Taryfowa, Listy towarów, Regulacje Klasyfikacyjne, Noty wyjaśniające do CN, Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej, Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego, Kompendium opinii klasyfikacyjnych oraz Decyzje Komitetu Kodeksu Zharmonizowanego);

·      wyszukiwać wyrażenia tekstowe w obszarach wymienionych powyżej oraz w opisach kodów nomenklatury;

·      wyszukiwać obszary geograficzne (kraje oraz grupy krajów) poprzez ich kody;

·      przeglądać informacje wstępne, zawierające dane tomu pierwszego Taryfy Celnej;

·      przeglądać „Wiadomości dnia” zawierające ważne informacje na temat obrotu towarowego.

·      przeglądać kontyngenty

 

Wybór jednego z dostępnych języków pozwala na wyświetlenie i/lub wyszukanie danych unijnych w tym języku oraz powoduje zmianę języka, w jakim obsługiwana jest Przeglądarka. Dane polskie są prezentowane wyłącznie w języku polskim. Niektóre strony, na których prezentowane są dane tekstowe istniejące jedynie w języku polskim, obsługiwane są zawsze w języku polskim niezależnie od wybranego języka interfejsu.

Na Stronie głównej wyświetlona jest także data ostatniej aktualizacji danych. Wskazuje ona, z jakiej daty pochodzą najbardziej aktualne dane, które można wyświetlić i/lub wyszukać w przeglądarce.

Data ważności danych

Data, która wskazuje na obowiązujący stan prawny. Przeglądarka Taryfowa umożliwia wyszukanie danych zgodnych ze stanem prawnym na różne daty. Domyślnie jest to data bieżąca, w przypadku potrzeby wyszukania stanu prawnego na inną datę należy wpisać tę datę do pola Data ważności danych.

Przycisk Ustaw datę bieżącą służy do automatycznego powrotu do daty bieżącej wówczas, gdy wcześniej tę datę zmieniono.

Gdy wprowadzono nieistniejącą datę, na przykład, 2003 02 30, przeglądarka ustawia automatycznie ostatnią możliwą datę (w tym przypadku 2003 02 28).

Przeglądanie Taryfy

W ekranie Przeglądanie Taryfy można wykonać następujące operacje:

·      Przeglądanie drzewa nomenklatury

·      Wyświetlanie stawek celnych i innych środków

·      Wyświetlanie informacji dodatkowych

Logika wprowadzania kryteriów opisana jest w Kryteriach wyświetlania.

Przeglądanie drzewa nomenklatury

Nomenklatura towarowa, czyli zbiór kodów towarów, zbudowana jest jako hierarchicznie uporządkowane drzewo. Po kliknięciu przycisku Przeglądanie drzewa nomenklatury Przeglądarka Taryfowa wyświetla ekran Drzewo nomenklatury, z listą sekcji. Z tej listy, klikając numer wybranej sekcji, można przejść do listy działów (kod dwucyfrowy), następnie odpowiednio do listy pozycji (kod czterocyfrowy), podpozycji (kod sześciocyfrowy), nomenklatury scalonej - CN (kod ośmiocyfrowy) oraz nomenklatury TARIC (kod dziesięciocyfrowy), która znajduje się na najniższym poziomie drzewa.

Do wszystkich sekcji dodane są dwa linki: Uwagi i Noty. Pierwszy link pozwala przejść do uwag prawnych do sekcji, natomiast drugi do not wyjaśniających do sekcji. Nie znaczy to, że do każdej sekcji dowiązane są fizycznie uwagi i noty; w rzeczywistości tylko niektóre sekcje mają aktualnie takie dowiązania. Linki wskazują jednak, że uwagi i noty mogą być dowiązane do dowolnych sekcji.

Układ ekranu na poziomie działów i pozycji jest analogiczny. Jedyną różnicą jest to, że do pozycji mogą być dowiązane tylko noty.

Niekiedy do kodu na danym poziomie dowiązany jest przypis, którego identyfikator jest linkiem, oraz Wiążąca Informacja Taryfowa. Kliknięcie na ikonę umożliwia otwarcie Wiążącej Informacji Taryfowej dla danego kodu.

Zamiast rozwijać drzewo krok po kroku można od razu przejść do wyszukiwanego kodu wpisując go do pola Kod nomenklatury i klikając przycisk ”Przeglądaj drzewo nomenklatury”. Przeglądarka wyświetla wyszukiwany kod pokazując go w kontekście sąsiednich kodów

Z ekranu Drzewo nomenklatury można przejść bezpośrednio do ekranu Stawki celne. Jest to możliwe poprzez kliknięcie kodu nomenklatury na najniższym poziomie, to znaczy, takiego, który nie ma już kodów hierarchicznie niższych. Od tego kodu przechodzi się do środków, które są do niego dowiązane.

Uwaga: Wprowadzenie kryterium w polu informacji dodatkowej przy przeglądaniu drzewa nomenklatury nie ma wpływu na przebieg operacji.

Wyświetlanie stawek celnych i innych środków

Środkami są stawki celne, podatki (VAT oraz akcyzowy) oraz ograniczenia pozataryfowe, które są dowiązane do kodów nomenklatury.

Środki wyświetlane są zawsze dla określonego kodu nomenklatury. Po wpisaniu kodu, Przeglądarka Taryfowa wyświetla wszystkie środki dowiązane do tego kodu, dla wszystkich krajów pochodzenia/przeznaczenia. Jeśli oprócz kodu wpisano też jako kryterium kraj pochodzenia/przeznaczenia, otrzymane rezultaty dotyczyć będą tylko tych środków, które dowiązane są jednocześnie do określonego kodu nomenklatury oraz do wybranego kraju pochodzenia/przeznaczenia.

Uwaga: Wprowadzenie informacji dodatkowej jako kryterium nie ma wpływu na przebieg operacji wyświetlania środków.

Po wprowadzeniu kryterium (kryteriów) i zainicjowaniu operacji, przeglądarka wyświetla ekran Stawki celne, w którym prezentowane są kolejno kod wraz z opisem towaru, jednostka miary, ograniczenia dotyczące wywozu i/lub przywozu towaru (wraz ze stosownymi przypisami i aktami prawnymi) oraz stawki celne dla poszczególnych krajów lub konkretnego kraju (także wraz ze stosownymi przypisami, aktami prawnymi i kodami dodatkowymi).

Kliknięcie na kod przypisu, aktu prawnego i kodu dodatkowego otwiera ekran ze szczegółowymi informacjami. Na ekranie prezentującym tekst opisu kodu dodatkowego prezentowany jest niekiedy link do tekstu przypisu do tego kodu.

Niektóre stawki mają link do tak zwanego komponentu rolnego (kodu Meursinga). Po kliknięciu tego linku wyświetla się ekran Skład towarów, w którym, po wprowadzeniu stosowanych wartości, można obliczyć dodatkowe cło na niektóre produkty rolne.

Czasami stosowanie środka lub wysokość stawki są uzależnione od spełnienia określonych warunków. W takim przypadku pod środkiem wyświetlany jest link Warunki stosowania środka. Po kliknięciu tego linku wyświetla się ekran prezentujący informację o warunkach.

Jeśli środek jest dowiązany do grupy krajów, zdarza się, że niektóre kraje należące do grupy są wyłączone spod jego stosowania - wówczas przy kodzie grupy znajduje się skrót wył. wraz z kodem kraju wyłączonego.

Stawki celne wyświetlane są w porządku alfabetycznym, zgodnie z obszarami geograficznymi, do których są dowiązane, z tym, że na początku prezentowane są zawsze środki dowiązane do wszystkich krajów (erga omnes).

Klikając kod kraju lub grupy krajów otrzymuje się stosowne informacje na ich temat na ekranie Obszary geograficzne.

Na ekranie Środków wyświetlana jest lista grup nomenklatury powiązanych bieżącym kodem nomenklatury bądź kodem nadrzędnym w hierarchii. Element listy składa się z konkatenacji kodu i opisu grupy.

Wyświetlanie informacji dodatkowych

Informacje dodatkowe obejmują: Uwagi prawne, Noty wyjaśniające, Wiążąca Informacja Taryfowa, Listy towarów, Regulacje Klasyfikacyjne, Noty wyjaśniające do CN, Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej, Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego, Kompendium opinii klasyfikacyjnych oraz Decyzje Komitetu Kodeksu Zharmonizowanego.

Wyświetlanie informacji dodatkowych polega na wyświetleniu wszystkich informacji (w ramach jednego z wymienionych wyżej obszarów), które dowiązane są do kodu nomenklatury wpisanego jako kryterium. Gdy, na przykład, wpisano kod 0101 00 00 00 oraz wybrano obszar informacji dodatkowych: „Uwagi prawne”, przeglądarka wyświetla wszystkie uwagi prawne, które są dowiązane do kodu 0101 00 00 00. Wyświetlane są tylko te informacje dodatkowe, które są ważne na wprowadzoną datę ważności danych.

Niezależnie od tego, czy do wpisanego kodu dowiązana jest jedna czy więcej informacji dodatkowych, wyszukane informacje wyświetlane są na początku jako lista identyfikatorów. Po kliknięciu odpowiedniego identyfikatora, w Przeglądarce Taryfowej wyświetla się cała informacja dodatkowa.

W przypadku, gdy do wpisanego kodu nie jest dowiązana żadna informacja dodatkowa, przeglądarka wyświetla odpowiedni komunikat.

Kryteria wyświetlania przy Przeglądaniu Taryfy

Kod nomenklatury

Kod umożliwiający hierarchiczną klasyfikację towarów. Po wpisaniu kodu Przeglądarka Taryfowa wyświetla kod w drzewie nomenklatury lub środki dowiązane do kodu lub informacje dodatkowe, w których kod występuje. Gdy oprócz kodu wpisano też kraj pochodzenia/przeznaczenia, przeglądarka wyświetla wyłącznie środki. Kod musi mieć poprawny format, to znaczy być kodem dwu-, cztero-, sześcio-, ośmio- lub dziesięciocyfrowym. Nie jest konieczne wstawianie spacji po czwartej, szóstej i ósmej cyfrze.

Kraj pochodzenia/przeznaczenia (tylko dla środków)

Kraj, z którego pochodzi lub do którego wysyłany jest towar obciążony stawką celną lub innym środkiem. Po wprowadzeniu kraju, Przeglądarka Taryfowa wyświetla wszystkie środki dowiązane do tego kraju.

Oprócz kraju musi być też wprowadzony kod nomenklatury wskazujący na towar, o który chodzi. Jeśli nie wprowadzono kodu, przeglądarka nie wyszukuje żadnych środków.

Informacje dodatkowe

Są to informacje dowiązane do kodu nomenklatury. Możliwe jest wyświetlanie tych dowiązań tylko dla jednego obszaru wyszukiwania. Po wprowadzeniu kodu nomenklatury i wybranego obszaru, Przeglądarka Taryfowa wyświetla informacje dodatkowe, w których występuje wprowadzony kod. Jeśli w wybranym obszarze nie występuje kod nomenklatury wprowadzony jako kryterium, przeglądarka wyświetla odpowiedni komunikat.

Jeśli nie wprowadzono kodu, przeglądarka nie wyświetla żadnych informacji dodatkowych.

Wyszukiwanie tekstowe

Wyszukiwanie tekstowe jest wyszukiwaniem informacji dodatkowych, uzupełnionych przez Opisy kodów nomenklatury, według wyrażenia tekstowego. Gdy, na przykład, wprowadzono wyrażenie „saletra” oraz wybrano obszar informacji dodatkowych: „Uwagi prawne”, Przeglądarka Taryfowa wyświetla wszystkie uwagi prawne, w których występuje słowo „saletra”. Przeszukiwane są tylko te informacje dodatkowe, które są ważne na wprowadzoną datę ważności danych.

Niezależnie od tego, czy w wybranym obszarze wyszukiwania znaleziono jedno czy więcej wystąpień wprowadzonego wyrażenia, wyszukane informacje wyświetlane są na początku jako lista identyfikatorów. Po kliknięciu odpowiedniego identyfikatora, w przeglądarce wyświetla się cała informacja dodatkowa z podświetlonymi wystąpieniami wyrażenia tekstowego.

Wskazówki do wyszukiwania tekstowego

Na ekranie Wyrażenie tekstowe należy wprowadzić poszukiwane słowo lub inny wzorzec wyszukiwania (część słowa lub zdania, ewentualnie ze znakami specjalnymi lub operatorami).

W celu wyszukania informacji taryfowej opartej na części słowa, należy użyć znaku procent (%). Wyszukując, na przykład, "%ska" otrzyma się wszystkie informacje, w których pojawiają się słowa mające końcówkę -ska, na przykład, "męska", "damska", "łożyska", "paleniska", itd.

Można wprowadzać także kilka wyrażeń tekstowych. Aby otrzymać informacje, w których występują wszystkie wyrażenia, należy połączyć wyrażenia operatorem AND. Aby otrzymać informacje, w których występuje przynajmniej jedno wyrażenie, należy połączyć wyrażenia operatorem OR.

Wyszukiwarka nie rozróżnia wielkości liter. Takie same rezultaty otrzyma się wyszukując: „Mięso”, „MIĘSO” oraz „mięso”.

Jeżeli użytkownik chce wyszukać wyrażenie tekstowe we wszystkich dostępnych obszarach wprowadza wyrażenie do wyszukania do pola „Wyrażenie tekstowe” a w polu „Informacje dodatkowe” wybiera opcję „Wszystkie obszary”.

Wynikiem wyszukiwania jest w takim wypadku ekran z listą wszystkich dostępnych obszarów z pola „Informacje dodatkowe” wraz ze statystykami wyszukiwania danych. Statystyki dotyczą wyszukiwania danych na daną datę ważności danych i w wybranym języku danych (dla BDTC). Elementy listy są linkami, po wejściu w link dla konkretnego obszaru otrzymuje się listę identyfikatorów jak w wypadku wyszukiwania dla tego obszaru.

Dokładniejsze zasady wyszukiwania opisane są w przykładach poniżej.

Przykłady wyszukiwania tekstowego

Przy wyszukiwaniu tekstowym można posługiwać się specjalnymi operatorami, które definiują zakres wyszukiwanych wyrażeń. Poniższa lista przedstawia przykłady możliwych do wykorzystania operatorów. Podane przykłady dotyczą opisów kodów nomenklatury w języku angielskim. Głównym celem listy jest przedstawienie logiki wyszukiwania, może zatem się zdarzyć, że w wyniku zmian Taryfy Celnej konkretne rezultaty wyszukiwania będą wyglądały nieco inaczej.

AND (&)
Operator AND jest używany do wyszukiwania tekstów zawierających przynajmniej jedno wystąpienie każdego z wyszukiwanych wyrażeń. Operator AND może występować razem z każdym innym operatorem.
Przykład: wyszukując „live AND animals” otrzymuje się: „LIVE ANIMALS”, „Live bovine animals” oraz „Other live animals”.

OR (|)
Operator OR jest używany do wyszukiwania tekstów zawierających przynajmniej jedno wystąpienie któregokolwiek z wyszukiwanych wyrażeń. Operator OR może występować razem z każdym innym operatorem.
Przykład: wyszukując „potatoes OR meat” otrzymuje się 73 wyrażenia, w których występują albo „potatoes” albo „meat”, albo oba te słowa.

Uwaga: kombinacja operatora AND z operatorem OR:
Operator AND wyprzedza operator OR. Można jednak zmienić tę regułę poprzez użycie nawiasów. Wyszukując "meat OR fruits AND fresh" otrzymuje się wszystkie wyrażenia, które zawierają "meat" oraz wszystkie te, które zawierają zarówno "fruits" jak i "fresh". Wyszukując "(meat OR fruits) AND fresh" otrzymuje się wszystkie opisy, które zawierają "fresh" oraz przynajmniej jedno z wyrażeń "meat" lub "fruits".

Operator znaku procentu (%)
Operator % oznacza, że w pozycji reprezentowanej przez % może pojawić się jakikolwiek znak lub znaki. Operator % może być używany w dowolnym miejscu słowa. Operator % może być używany ze wszystkimi innymi operatorami, z wyjątkiem operatora wyszukiwania tematycznego ($) oraz operatora wyszukiwania rozmytego (?).
Przykład: wyszukując „packages” otrzymuje się 4 wyrażenia, natomiast wyszukując „pack%” otrzymuje się 179 wyrażeń, obejmujących oprócz „packages” także „packs”, „packings”, „packer”, „packed”, itd.

Operator znaku podkreślenia (_)
Operator _ oznacza, że w pojedynczej pozycji reprezentowanej przez podkreślenie może pojawić się jakikolwiek znak. Operator _ może być używany w dowolnym miejscu słowa. Operator _ może być używany ze wszystkimi innymi operatorami, z wyjątkiem operatora wyszukiwania tematycznego ($) oraz operatora wyszukiwania rozmytego (?).
Przykład: wyszukując „processed” otrzymuje się 19 wyrażeń, natomiast wyszukując „processe_” otrzymuje się 32 wyrażeń, obejmujących oprócz „processed” także „processes”.

Operator wyszukiwania tematycznego ($) - używany wyłącznie w języku angielskim.
Operator $ rozszerza wyszukiwanie włączając w nie wszystkie wyrażenia mające ten sam temat lub źródło co wyrażenie wyszukiwane. Operator $ można wpisać tylko na początku słowa. Operatora $ nie można używać w kombinacji z operatorem znaku procentu (%), operatorem znaku podkreślenia (_) oraz operatorem wyszukiwania rozmytego (?).
Przykład: wyszukując „live” otrzymuje się 23 wyrażenia, natomiast wyszukując „$live” otrzymuje się 30 wyrażeń, obejmujących oprócz „live” także „liver” oraz „living”.

Operator wyszukiwania rozmytego (?) - używany wyłącznie w języku angielskim.
Operator ? rozszerza wyszukiwanie włączając w nie wszystkie wyrażenia mające pisownię podobną do wyrażenia wyszukiwanego. Operator ? może się pojawić tylko na początku słowa. Operatora ? nie można używać w kombinacji z operatorem znaku procentu (%), operatorem znaku podkreślenia (_) oraz operatorem wyszukiwania tematycznego ($).
Przykład: wyszukując „packs” otrzymuje się 4 wyrażenia, natomiast wyszukując „?packs” otrzymuje się 26 wyrażeń, obejmujących oprócz „packs” także „backs”, „parkas”, „parks” i „padlocks”.

Logika wprowadzania kryteriów opisana jest w Kryteriach wyszukiwania.

Kryteria wyszukiwania dla wyszukiwania tekstowego

Wyrażenie tekstowe

Wyrażenie będące tekstem lub jego fragmentem. Po wprowadzeniu wyrażenia, Przeglądarka Taryfowa wyszukuje tekst w wybranej kategorii informacji dodatkowych. Domyślnym obszarem wyszukiwania są Opisy kodów nomenklatury.

Informacje dodatkowe

Informacje, w których wyszukuje się wprowadzone wyrażenie tekstowe. Informacje dodatkowe obejmują: Opisy kodów nomenklatury, Regulacje Klasyfikacyjne, Uwagi prawne, Noty wyjaśniające, Wiążąca Informacja Taryfowa, Listy towarów, Regulacje Klasyfikacyjne, Noty wyjaśniające do CN, Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej, Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego, Kompendium opinii klasyfikacyjnych oraz Decyzje Komitetu Kodeksu Zharmonizowanego.

Po wprowadzeniu wyrażenia i wybranego obszaru, przeglądarka wyświetla informacje dodatkowe, w których występuje wprowadzone wyrażenie. Jeśli w wybranym obszarze nie występuje wyrażenie wprowadzone jako kryterium, przeglądarka wyświetla odpowiedni komunikat.

Wyszukiwanie obszaru geograficznego

Wyszukiwanie obszaru geograficznego polega na wyszukiwaniu kraju albo grupy krajów.

Kraj wyszukuje się poprzez wpisanie kodu kraju ISO (np. "PL"), lub nazwy kraju (np. "Polska"). Otrzymany wynik obejmuje, oprócz kodu kraju ISO i nazwy kraju, także kody wszystkich grup krajów, do których należy wyszukiwany kraj.

Grupę krajów wyszukuje się poprzez wpisanie kodu grupy (np. "1011"). Otrzymany wynik obejmuje listę wszystkich krajów, które należą do tej grupy. Oprócz tego przy każdym kraju podana jest też lista wszystkich grup krajów, do których kraj należy.

Kryteria wyszukiwania dla obszaru geograficznego

Kod kraju ISO

Kod kraju nadany przez Międzynarodową Organizację Standardów (ISO) pod numerem 3166-2 Alpha code. Po wprowadzeniu kodu Przeglądarka Taryfowa wyszukuje nazwę kraju, oraz kody grup krajów, do których należy kraj.

Nazwa kraju

Nazwa kraju. Po wprowadzeniu nazwy Przeglądarka Taryfowa wyszukuje kod kraju ISO, oraz kody grup krajów, do których należy kraj.

Kod grupy krajów

Kod grupy krajów, do której należą co najmniej dwa kraje. Po wprowadzeniu kodu Przeglądarka Taryfowa wyszukuje kody krajów ISO, oraz nazwy krajów, które należą do wyszukanej grupy. Wyświetlone też są inne grupy krajów, do których należą kraje.

Kod numeryczny kraju, używany przez Komisję Europejską.

Przeglądanie informacji wstępnych

Informacje wstępne obejmują informacje zawarte w pierwszym tomie Taryfy Celnej. Przeglądarka Taryfowa wyświetla całość tych informacji. Są one wyświetlane dla ustawionej uprzednio daty ważności danych.

Przeglądanie kursów przeliczeniowych walut

W przeglądarce prezentowane są celne kursy przeliczeniowe Euro w stosunku do walut państw członkowskich UE, używane w rozliczeniach celnych. Tabela prezentuje kursy walut obowiązujące w dniu określonym w polu „Data ważności danych”. Pod tabelą jest pokazywana informacja o miejscu publikacji kursów walut w Dzienniku Urzędowym UE. Warunkiem pojawienia się informacji jest jej wprowadzenie w Bazie Danych Taryfy Centralnej. Dla każdego z wszystkich 4 języków informacja jest odrębna.

Przeglądanie „Wiadomości dnia”

„Wiadomość dnia” to aktualne, ważne informacje dotyczące obrotu towarowego i problematyki celnej.

Przeglądanie kontyngentów

Numer kontyngentu

Identyfikator specyficzny dla numeru kontyngentu identyfikujący jednoznacznie kontyngent.

Obszar geograficzny pochodzenia

Obszar geograficzny pochodzenia określa obszar geograficzny (kraj, region lub grupę geograficzną), do którego kontyngent ma zastosowanie.

Data początkowa

Data, od której definicja kontyngentu jest ważna.

Data końcowa

Data, do której definicja kontyngentu jest ważna. Może być otwarta.

Ilość/Wartość

Liczba określająca aktualną kwotę lub ilość.

Saldo

Nowe saldo dla kontyngentu po przydziale.

Status Krytyczny

Wskaźnik statusu krytycznego dla definicji kontyngentu.

Maksymalna dokładność

Maksymalna dokładność, z jaką jest określana liczba/ilość w definicji kontyngentu.

Ilość/wartość oczekująca na zaliczenie

Ilość/liczba przydzielonego kontyngentu (ostatniego (najpóźniejszego) zdarzenia zmiany salda dla kontyngentu).

Data ostatniego przywozu

Data ostatniego przywozu, dla którego dokonano przydziału (ostatniego (najpóźniejszego) zdarzenia zmiany salda dla kontyngentu).

Okresy zablokowania

Okresy ważności zablokowania kontyngentu (podkontyngentu).

Okresy zawieszenia

Okresy ważności zawieszenia kontyngentu (podkontyngentu).

Data odblokowania

Data odblokowania kontyngentu (ostatniego (najpóźniejszego) zdarzenia odblokowania kontyngentu).

Data wyczerpania

Data wyczerpania kontyngentu (ostatniego (najpóźniejszego) zdarzenia wyczerpania kontyngentu).

Data ponownego otwarcia

Data ponownego otwarcia kontyngentu (ostatniego (najpóźniejszego) zdarzenia ponownego otwarcia kontyngentu).

Data odwieszenia

Data odwieszenia kontyngentu (ostatniego (najpóźniejszego) zdarzenia odwieszenia kontyngentu).

Data zamknięcia

Data zamknięcia kontyngentu (ostatniego (najpóźniejszego) zdarzenia zamknięcia kontyngentu).

Powiązane podkontyngenty

Lista numerów powiązanych podkontyngentów.

Związane kody nomenklatury

Lista 10-cyfrowych kodów TARIC uporządkowana rosnąco. Kody Taric są wyznaczone na podstawie środków.

Interfejs XML

W celu otrzymania dokumentu XML dla wyszukiwania kontygnetów, należy przed nazwą strony „quotasearchresults_PL” dodać przedrostek „xml_”:

przykład

W celu otrzymania dokumentu XML dla widoku szczegółów kontyngentu, należy przed nazwą strony „quotadetails_PL” dodać przedrostek „xml_”:

przykład

Data referencyjna

Data na którą definicja kontyngentu jest ważna (domyślnie ustawiana na datę ważności danych).  
   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE - Informacje na tej stronie podlegają następującym zasadom odpowiedzialności i praw autorskich