Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
      System ISZTAR - Informacja Taryfowa
  Język danych : PL  EN  FR  DE    

 Strona główna      Wiadomości dnia      Kontakt      Pomoc      FAQ     
 
> Przeglądanie Taryfy
> Wyszukiwanie tekstowe
> Wyszukiwanie obszaru geograficznego
> Przeglądanie informacji wstępnych
> Kursy przeliczeniowe walut
> Przeglądanie kontyngentów

Drzewo nomenklatury

Data ważności danych: 2017/09/21

Sekcja  IZwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcegoUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  IIProdukty pochodzenia roślinnegoUwagi
Noty
Sekcja  IIITłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnegoUwagi
Noty
Sekcja  IVGotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniuUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  VProdukty mineralneUwagi
Noty
Sekcja  VIProdukty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnychUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  VIITworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczukuUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  VIIISkóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)Uwagi
Noty
Sekcja  IXDrewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wiklinyUwagi
Noty
Sekcja  XŚcier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nichUwagi
Noty
Sekcja  XIMateriały i wyroby włókienniczeUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XIIObuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkichUwagi
Noty
Sekcja  XIIIWyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkłaUwagi
Noty
Sekcja  XIVPerły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monetyUwagi
Noty
Sekcja  XVMetale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnychUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XVIMaszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeńUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XVIIPojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportoweUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XVIIIPrzyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoriaUwagi
Noty
   Dział  90

PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

Uwagi
Noty
Klasyfikacja
       9001

Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, inne niż te objęte pozycją 8544; arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki (włączając soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne z dowolnego materiału, nieoprawione, inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie

Noty
Klasyfikacja   TN701
       9002

Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, z dowolnego materiału, oprawione, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, ale inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie

Noty
Klasyfikacja   TN701
       9003

Oprawki do okularów, gogli lub tym podobnych oraz ich części

Noty
  TN701
       9004

Okulary, gogle i tym podobne, korekcyjne, ochronne lub pozostałe

Noty
  TN701
       9005

Lornetki, lunety, pozostałe teleskopy optyczne i ich mocowania; pozostałe przyrządy astronomiczne oraz ich mocowania, z wyłączeniem przyrządów radioastronomicznych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       9006

Aparaty fotograficzne (inne niż kinematograficzne); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki błyskowe, inne niż lampy wyładowcze objęte pozycją 8539

Noty
Klasyfikacja   TN701
       9007

Kamery i projektory kinematograficzne, nawet zawierające aparaturę do zapisu i odtwarzania dźwięku

Noty
  TN701
       9008

Rzutniki obrazów, inne niż kinematograficzne; powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne (inne niż kinematograficzne)

Noty
  TN701
       9010

Aparatura i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych (włączając kinematograficzne), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; negatywoskopy; ekrany projekcyjne

Noty
Klasyfikacja   TN701
       9011

Mikroskopy optyczne, włączając mikroskopy do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji

Noty
Klasyfikacja   TN701
       9012

Mikroskopy nieoptyczne; aparatura dyfrakcyjna

Noty
  TN701
       9013

Urządzenia ciekłokrystaliczne niestanowiące artykułów uwzględnionych bardziej szczegółowo w innych pozycjach; lasery, inne niż diody laserowe; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

Noty
Klasyfikacja   TN701   TN702
       - 9013 10

- Celowniki teleskopowe do montażu na broni; peryskopy; teleskopy i lunety zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych niniejszym działem lub sekcją XVI

       - - 9013 10 10

- - Teleskopy zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych niniejszym działem lub sekcją XVI

       - - 9013 10 90

- - Pozostałe

       - 9013 20

- Lasery, inne niż diody laserowe

       - 9013 80

- Pozostałe urządzenia i przyrządy

       - 9013 90

- Części i akcesoria

       9014

Kompasy, busole; pozostałe przyrządy i urządzenia nawigacyjne

Noty
Klasyfikacja   TN701   TN702
       9015

Przyrządy i urządzenia geodezyjne (włączając do pomiarów fotogrametrycznych), hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierze

Noty
Klasyfikacja   TN701   TN702
       9016

Wagi o czułości 5 cg lub lepszej, z odważnikami lub bez

Noty
Klasyfikacja   TN701
       9017

Przyrządy kreślarskie, traserskie lub obliczeniowe (na przykład maszyny kreślące, pantografy, kątomierze, zestawy kreślarskie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe); ręczne przyrządy do pomiaru długości (na przykład łaty miernicze i przymiary taśmowe, mikrometry, suwmiarki), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

Noty
Klasyfikacja   TN701
       9018

Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku

Noty
Klasyfikacja   TN701
       9019

Urządzenia do mechanoterapii; aparatura do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałe respiratory terapeutyczne

Noty
Klasyfikacja   TN701
       9020

Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów

Noty
  TN701
       9021

Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa

Noty
Klasyfikacja   TN701
       9022

Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii lub radioterapii, lampami rentgenowskimi oraz pozostałymi generatorami promieni rentgena, generatorami wysokiego napięcia, pulpitami i panelami sterowniczymi, ekranami, stołami, fotelami i temu podobnymi, do badań lub leczenia

Noty
Klasyfikacja   TN701
       9023

Przyrządy, aparatura i modele, przeznaczone do celów pokazowych (na przykład do nauczania lub na wystawach), nienadające się do innych zastosowań

Noty
  TN701
       9024

Maszyny oraz urządzenia do testowania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności lub podobnych mechanicznych własności materiałów (na przykład metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych)

Noty
  TN701
       9025

Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, higrometry, psychrometry, zapisujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów

Noty
Klasyfikacja   TN701   TN702
       9026

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej) z wyłączeniem przyrządów i aparatury, objętych pozycją 9014, 9015, 9028 lub 9032

Noty
Klasyfikacja   TN701   TN702
       9027

Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub tym podobne; przyrządy i aparatura do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (włącznie ze światłomierzami); mikrotomy

Noty
Klasyfikacja   TN701   TN702
       9028

Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich

Noty
  TN701   TN702
       9029

Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze i tym podobne; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopy

Noty
Klasyfikacja   TN701   TN702
       9030

Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma, rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących

Noty
Klasyfikacja   TN701   TN702
       9031

Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe

Noty
Klasyfikacja   TN701   TN702
       9032

Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli

Noty
Klasyfikacja   TN701   TN702
       9033

Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90

Noty
Klasyfikacja   TN701   TN702
   Dział  91

ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI

Uwagi
Noty
   Dział  92

INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKUŁÓW

Uwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XIXBroń i amunicja; części i akcesoriaUwagi
Noty
Sekcja  XXWyroby różneUwagi
Noty
Sekcja  XXIDzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antykiUwagi
Noty
  
   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE - Informacje na tej stronie podlegają następującym zasadom odpowiedzialności i praw autorskich