Customs Service of the Republic of Poland
      System ISZTAR - Tariff Information
  Language : PL  EN  FR  DE    The text is only in the national language version.

 Home      Daily News      Contact      Help      FAQ     
 
> Browse tariff
> Text search
> Search geographical area
> Preliminary information
> Monetary exchange rates
> Browse quota

3507 -

3507    -     Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

3507 10       -        Podpuszczka i jej koncentraty

3507 90       -          Pozostałe

Enzymy są substancjami organicznymi wytwarzanymi przez żywe komórki; wykazują własność wywoływania i regulowania specyficznych reakcji chemicznych wewnątrz i na zewnątrz żywych komórek, przy czym ich własna struktura chemiczna nie ulega zmianie.

Enzymy mogą być opisywane w sposób następujący:

(l)         Zależnie od ich składu chemicznego, np.:

(a)        Enzymy, w których cząsteczka składa się wyłącznie z białka (np. pepsyna, trypsyna, ureaza itp.).

(b)        Enzymy, w których cząsteczka składa się z białka połączonego ze związkiem niebiałkowym o niskim ciężarze cząsteczkowym, działającym jako czynnik dopełniający. Czynnikiem dopełniającym może być albo jon metalu (np. miedź w oksydazie askorbinianowej, cynk w fosfatazie zasadowej łożyska ludzkiego), albo złożona cząsteczka organiczna zwana koenzymem (np. difosforan tiaminy w dekarboksylazie pirogronianowej, fosforan pyridoksalowy w aminotransferazie kwasu oksoglutaminowego). Czasami niezbędne są obydwa czynniki.

(II)       Zależnie od:

(a)        ich aktywności chemicznej na oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy, izomerazy, ligazy; lub

(b)        ich aktywności biologicznej na amylazy, lipazy, proteazy itp.

***

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)       Enzymy „czyste” (wyizolowane).

Występują one na ogół w postaci krystalicznej i są głównie przeznaczone do zastosowań w medycynie lub w badaniach naukowych. Nie są one tak ważne w międzynarodowym obrocie towarowym jak koncentraty enzymatyczne i preparaty enzymatyczne.

(B)       Koncentraty enzymatyczne.

Otrzymuje się je zazwyczaj albo z roztworów wodnych, albo ekstraktów rozpuszczalnikowych z organów zwierzęcych, roślin, mikroorganizmów lub hodowli bulionowych (te ostatnie otrzymywane są z bakterii, pleśni itp.) Produkty te, które mogą zawierać kilka enzymów w różnych proporcjach można standaryzować lub stabilizować.

Należy pamiętać, że w koncentratach enzymatycznych może się już znajdować zmienna ilość niektórych czynników stosowanych do ich standaryzowania albo do stabilizacji, których źródłem jest płyn fermentacyjny albo procesy klarowania lub strącania.

Koncentraty otrzymuje się np. w postaci proszku za pomocą strącania lub zamrażania i suszenia albo w postaci granulek za pomocą środków granulujących lub objętych podłóż lub nośników.

(C)       Preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Preparaty enzymatyczne uzyskuje się przez dalsze rozcieńczenie koncentratów, o których mowa wyżej, w części (B) lub przez zmieszanie wyizolowanych enzymów bądź koncentratów enzymatycznych. Niniejszą pozycją objęte są również preparaty, które dzięki pewnym dodanym do nich substancjom nadają się do specjalnego użytku, pod warunkiem, że preparaty te nie są objęte inną bardziej dla nich odpowiednią pozycją w nomenklaturze.

Grupa ta obejmuje między innymi:

(i)         Preparaty enzymatyczne nadające mięsu kruchość takie np., które składają się z enzymu proteolitycznego (np. papainy) i do których dodano dekstrozę lub inne substancje spożywcze.

(ii)        Preparaty enzymatyczne służące do klarowania piwa, wina lub soków owocowych (np. enzymy pektynowe zawierające dodatek żelatyny, bentonitu itp.).

(iii)       Preparaty enzymatyczne służące do odklejania materiałów włókienniczych takie jak te, których głównym składnikiem są a-amylazy lub proteazy bakteryjne.

Niniejsza pozycja nie obejmuje natomiast m.in. następujących preparatów:

(a)           Leków (pozycja 3003 lub3004).

(b)           Preparatów enzymatycznych stosowanych do garbowania wstępnego (pozycja 3202).

(c)           Preparatów enzymatycznych służących do moczenia lub prania oraz innych produktów, objętych działem 34.

***

Spośród enzymów oferowanych przez handel najważniejsze są:

(1)       Podpuszczka (ferment laboratoryjny, chymozyna, renina).

Podpuszczkę otrzymuje się ze świeżego lub suszonego czwartego żołądka cieląt lub w wyniku hodowli pewnych drobnoustrojów. Jest enzymem proteolitycznym, powodującym zsiadanie mleka przez ścinanie się kazeiny. Występuje w stanie ciekłym, w postaci proszku lub tabletek. Może zawierać sole (np.: chlorek sodu, chlorek wapnia, siarczan sodu) jako pozostałości procesu jej wytwarzania lub dodawane do standaryzacji, a także środki konserwujące (np. glicerynę).

Podpuszczka znajduje zastosowanie przed wszystkim do przemysłowej produkcji serów.

(2)       Enzymy trzustkowe.

Do najważniejszych enzymów wydzielanych przez trzustkę należą: trypsyna i chymotrypsyna (rozszczepiająca białka), a-amylaza (rozszczepiająca skrobię) i lipaza (rozszczepiające substancje tłuszczowe). Stosowane są głównie w medycynie oraz w farmacji przy zaburzeniach trawienia.

Trzustkowe koncentraty enzymatyczne uzyskuje się na ogół z trzustki w stanie świeżym lub suszonym. Mogą one zawierać sole o dużych własnościach absorpcyjnych (dodawane do odbierania części wody krystalizacyjnej) i niektóre koloidy ochronne (umożliwiające ich transport i magazynowanie). Służą do wytwarzania preparatów do usuwania klejonki, prania, depilowania i garbowania.

Spośród trzustkowych koncentratów enzymatycznych objętych niniejszą pozycją można wymienić koncentraty służące do usuwania klejonki z materiałów włókienniczych.

(3)       Pepsyna.

Pepsynę otrzymuje się z błony śluzowej żołądka świń lub bydła. W celu osiągnięcia jej stabilizacji, przechowuje się ją czasami w nasyconym roztworze siarczanu magnezu lub miesza z sacharozą lub laktozą (sproszkowana pepsyna).

Pepsyna służy głównie do celów medycznych w połączeniu z kwasem chlorowodorowym lub chlorowodorkiem betainy lub jako wino pepsynowe.

(4)       Enzymy słodowe.

Grupa ta obejmuje jedynie amylazy słodowe.

Ekstrakty słodowe klasyfikowane są do pozycji 1901.

(5)       Papaina, bromeliny, oficyna.

Określenie papaina jest używane zarówno do opisu lateksu suszonego z drzewa papai (Carica papaya) i dwóch frakcji uzyskanych z tego produktu, tzn. papainy (w bardziej ograniczonym znaczeniu tego słowa) i chymopapainy.

Papaina używana jest, np. do produkcji odpornych na niskie temperatury gatunków piwa, do produkcji preparatów zmiękczających mięsa (patrz wyżej, punkt (C) (i)) i w medycynie.

Papaina jako suszony lateks, który jest tylko w części rozpuszczalny w wodzie, objęta jest pozycją 1302.

Bromeliny uzyskuje się z roślin ananasa.

Ficyna otrzymywana jest z lateksu pewnych odmian drzew figowych.

(6)       Amylazy i proteazy otrzymywane z mikroorganizmów.

Niektóre drobnoustroje wyhodowane na odpowiednich pożywkach wydzielają znaczne ilości amylaz i proteaz.

Po usunięciu komórek i innych zanieczyszczeń roztwory są albo zagęszczane przez próżniowe parowanie w niskiej temperaturze, albo następuje w nich strącenie enzymów przez dodanie soli nieorganicznych (np. siarczanu sodu) lub rozpuszczalników organicznych, dających się zmieszać z wodą (np. acetonu).

Przykładami amylaz i proteaz uzyskiwanych z drobnoustrojów są:

(a)       a-amylazy bakteryjne.

a-Amylazy bakteryjne (uzyskiwane np. przy użyciu bakterii Bacilius subtilis) są enzymami powodującymi zmianę stanu stałego skrobi w stan ciekły i wykorzystywanymi do produkcji spoiw lub powłok papierowych na bazie skrobi, w piekarnictwie, w innych przemysłach spożywczych oraz do usuwania klejonki z materiałów włókienniczych.

(b)              Amylazy grzybów.

Amylazami grzybów są zasadniczo a-amylazy uzyskiwane z hodowli pleśni zwłaszcza z rodzaju Rhizopus lub rodzaju Aspergillus.

Ich zdolność do upłynniania skrobi jest znaczna, lecz mniejsza od zdolności cechującej amylazy bakteryjne.

Amylazy grzybów mają wielkie zastosowanie w przemyśle spożywczym.

Należy pamiętać, że amylazy grzybów zawierają niekiedy proteazy, glukooksydazę oraz inwertazę.

(c)       Amyloglukozydazy.

Enzymy te uzyskane między innymi z pleśni rodzaju Rhizopus lub rodzaju Aspergillus są silnie działającymi środkami scukrzającymi, ale nie wykazują zdolności upłynniania. Stosuje się je do uzyskania wysokiego uzysku dekstrozy z substancji skrobiowych.

Enzymy te służą głównie do wytwarzania syropów glukozowych i dekstrozy oraz jako środek scukrzający zaciery w procesach fermentacyjnych spirytusu zbożowego.

(d)       Proteinazy (peptydazy, enzymy proteolityczne).

Proteinazy bakteryjne są enzymami proteolitycznymi (uzyskiwanymi przy użyciu bakterii na przykład Bacillus subtilis), służącymi do produkcji środków do usuwania klejonki stosowanych w przemyśle włókienniczym i jako składniki niektórych środków do prania oraz do produkcji piwa. Proteazy wytwarzane z pleśni są stosowane w medycynie i farmacji.

(7)       b-amylazy.

Enzymy te uzyskuje się z surowców roślinnych, takich jak słód jęczmienny, pszenica i soja. Produkują maltozę ze skrobi i z dekstryn.

(8)       Enzymy pektynowe.

Enzymy te uzyskuje się z hodowli różnych typów pleśni, zwłaszcza rodzaju Rhizopus lub rodzaju Aspergillus. Stosowane są do produkcji (aby ułatwić operacje wytłaczania i zwiększyć ilość uzyskanego soku) i do obróbki soków owocowych i warzywnych.

(9)       Inwertaza (b-fruktofuranozydaza).

Inwertazę otrzymuje się najczęściej z drożdży piwowarskich dolnej fermentacji.

Enzym ten rozkłada sacharozę na glukozę i fruktozę. Służy do produkcji złotego syropu, czekolady i marcepanów.

(10)     Izomeraza glukozy.

Enzym ten uzyskuje się z hodowli pewnych drobnoustrojów, zwłaszcza należących do rodzaju Streptomyces lub rodzaju Bacillus. Służy on do częściowego przekształcania glukozy we fruktozę w procesie produkcji syropów o wysokim poziomie słodkości.

Oprócz wyłączeń podanych wyżej niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)            Drożdży (pozycja 2102).

(b)           Koenzymów takich jak kokarboksylaza (pirofosforan aneuryny) i kozymaza (dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (dział 29).

(c)            Suszonych gruczołów oraz innych produktów objętych pozycją 3001.

(d)        Kultur mikroorganizmów, enzymów krwi (np. trombina) i innych produktów objętych pozycją 3002.

__________

 


 

  
   IMPORTANT LEGAL NOTICE - The information on this site is subject to a disclaimer and a copyright