Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
      System ISZTAR - Informacja Taryfowa
  Język danych : PL  EN  FR  DE    

 Strona główna      Wiadomości dnia      Kontakt      Pomoc      FAQ     
 
> Przeglądanie Taryfy
> Wyszukiwanie tekstowe
> Wyszukiwanie obszaru geograficznego
> Przeglądanie informacji wstępnych
> Kursy przeliczeniowe walut
> Przeglądanie kontyngentów

2920 -

2920    -     Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne.

-      Estry tiofosforowe (fosforotioniany) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

2920 11       - -     Paration (ISO) i paration-metyl (ISO) (metyloparation)

2920 19       - -     Pozostałe

2920 90       -       Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje estry innych kwasów nieorganicznych niemetali to jest kwasów, w których anion zawiera wyłącznie pierwiastek niemetaliczny. Pozycja ta nie obejmuje:

(a)            „Estrów” halogenków wodoru (na ogół pozycja 2903), oraz

(b)           Estrów objętych dalszymi pozycjami niniejszego działu, (np. „estry” kwasu izocyjanowego (izocyjaniany) (pozycja 2929) i „estry” siarkowodoru (na ogół pozycja 2930).

Estry z niniejszej pozycji obejmują:

(A)       Estry tiofosforowe (fosforotioniany) i ich sole, włącznie z O,O-dibutylo- i O,O-ditoliloditiofosforanami sodu.

(B)       Estry siarkowe i ich sole.

Estry siarkowe mogą być zarówno obojętne jak i kwaśne.

(1)        Wodorosiarczan metylu (CH3OSO2OH). Oleista ciecz.

(2)        Siarczan dimetylu ((CH3O)2SO2). Bezbarwna lub lekko żółta ciecz o delikatnym zapachu mięty; toksyczny, żrący, mający właściwości łzawiące i podrażniające drogi oddechowe. Stosowany w syntezie organicznej.

(3)        Wodorosiarczan etylu (C2H5OSO2OH). Ciecz o konsystencji syropu.

(4)        Siarczan dietylu ((C2H5O)2SO2). Ciecz o zapachu mięty.

(C)       Estry kwasów azotowego (V) i azotowego (III) (azotawego).

Estry kwasu azotowego (III) (azotawego) są cieczami o aromatycznym zapachu, np. azotany (III) (azotyny) metylu, etylu, propylu, butylu i pentylu.

Estry kwasu azotowego (V) są ruchliwymi cieczami o przyjemnym zapachu; rozkładają się przy gwałtownym ogrzaniu. Obejmują one azotany metylu, etylu, propylu, butylu i pentylu.

Nitrogliceryna, tetraazotan pentaerytrytu (pentryt) i nitroglikol są klasyfikowane w niniejszej pozycji, pod warunkiem, że nie są zmieszane z innymi substancjami; jeżeli przedstawiane są w postaci gotowych materiałów wybuchowych są wyłączone (pozycja 3602).

(D)       Estry kwasu węglowego i nadtlenowęglowego oraz ich sole.

Estry kwasu węglowego mogą być zarówno kwaśne, jak i obojętne.

(1)        Węglan digwajakolu. Krystaliczny, lekki biały proszek o nieznacznym zapachu gwajakolu. Stosowany w medycynie oraz jako półprodukt w syntezie perfum.

(2)       Ortowęglan tetraetylu (C(OC2H5)4).

(3)       Węglan dietylu (C(OC2H5)2).

(4)       Nadtlenodiwęglan bis (4-tert-butylocykloheksylu).

Chlorowęglan etylu (lub też chloromrówczan etylu) jest wyłączony (pozycja 2915).

(E)       Estry kwasu krzemowego i ich sole (krzemian tetraetylu itp.).

Niniejsza pozycja nie obejmuje alkoholanów ani estrów kwasowych wodorotlenków metali, np. tetra-n-butanolanu tytanu (nazywanego również tytanianem tetrabutylu) (pozycja 2905).

__________


 

  
   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE - Informacje na tej stronie podlegają następującym zasadom odpowiedzialności i praw autorskich